תוכניות לימוד

תכנית M.A. בקרימינולוגיה

תכנית .M.A בקרימינולוגיה*

הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה יכללו היכרות עם ההליך הפלילי, וניתוח של מאפייניו ושל דרכי פעולתו. התכנית תתמקד בנושאים הבאים: חקר מודלים ואסטרטגיות של שיטור בעולם המערבי, ניתוח סוגיות המעצבות את מדיניות השיטור, תרבות המשטרה, עמדות בציבור כלפי מערכת אכיפת החוק, תקשורת המונים ואכיפת החוק, מגמות השיטור בישראל, ויעילותן של גישות השיטור השונות. מלבד ההיבטים הפילוסופיים והיישומים של מודלים של שיטור מודרני במדינה דמוקרטית, נבחן את עקרונות הפעולה של בתי המשפט בעולם ובישראל, ונעסוק בהשוואה בין מודלים תיאורטיים שונים של שיטור, של כליאה ושל תקון במדינות המערב בכלל, ובישראל בפרט. כמו כן ננתח את המגמות ואת השינויים הארגוניים, החברתיים והתרבותיים במערכת הישראלית של הכליאה ושל התקון.  
 
 מטרת תכנית הלימודים
מטרת תכנית הלימודים לקראת התואר השני היא להרחיב ולהעמיק את הידע העיוני והיישומי סביב ההיבטים הקונספטואליים, הארגוניים והתפקודיים של מערכת אכיפת החוק (criminal justice) על הבסיס שהוקנה להם במסגרת הלימודים לקראת התואר הראשון. התכנית תעסוק בעקרונות המדיניות של המערכות השונות העוסקות באכיפת חוק, במודלים התיאורטיים המלווים עקרונות אלו, במגמות וברפורמות של המדיניות בנושאים אלה, ובחקר מדעי של האסטרטגיות ושל המודלים הרלבנטיים המיושמים בעולם המערבי בכלל, ובמדיניות ישראל בפרט. התואר השני יכלול גם היבטים פורנסיים הכרוכים באכיפת החוק; כגון בעיות בזיכרון ועדות ראייה, וזיהוי פנים וחומרים פסיכואקטיביים; וכן דיון בבעיות אתיות הקשורות בעבודות בתחומים אלה.   

 מבנה תכנית הלימודים
תכנית הלימודים תכלול קורסי ליבה כגון: תיאוריות בקרימינולוגיה, דמוקרטיה ואכיפת החוק, היבטים תיאורטיים ויישומיים בתהליך אכיפת החוק, וכן קורסים השוואתיים של המצב בישראל בהשוואה לעולם המערבי בכל הקשור במשפט הפלילי, במשטרה ובשיטור, בתביעה ובבתי המשפט, ובמערכות הכליאה והתקון. הלימודים יכללו קורסים וסמינריונים עיוניים ומחקריים, וכן סדנאות שבהן תוקנה הכשרה מעשית בתחומי הלימוד. לקראת סיום לימודיהם יידרשו הסטודנטים להגיש מיזם סיכום אשר במסגרתו יחקור כל אחד מהם היבט מסוים של מערכת אכיפת החוק בישראל, תוך עיגונו במסגרת תיאורטית מקיפה. במהלך השנה השנייה יידרשו הסטודנטים להשתלב באחת מהמסגרות לאכיפת חוק או תקון במסגרת הפרקטיקום.

 מבנה תכנית הלימודים
ייחודה של התכנית המוצעת הוא בהתמקדות בתהליך אכיפת החוק בישראל בהשוואה לתהליכים אלה בעולם המערבי. בתכניות הלימודים הקיימות במוסדות האקדמיים השונים תחומים אלה אינם מודגשים, ועל כן תכוון התכנית המוצעת את תלמידיה לכיוונים חדשים שלא זומנו להם עד כה. תכנית זאת מיועדת לאנשי שטח הבאים מתוך מערכת אכיפת החוק והתקון וכן לאזרחים המבקשים העשרה ופיתוח אקדמיים בתוך אכיפת החוק.

** הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
תכנית  .M.A בקרימינולוגיה תכנית לימודים .M.A בקרימינולוגיה סגל

הרשמו לקבלת פרטים ונחזור אליכם בהקדם

למרכז ההרשמה חייגו: 9990*

המכללה האקדמית אשקלון, רח’ בן צבי 12, אשקלון 78211